Milliyetçi Hareket Partisi
Ana SayfaAna Sayfa  

MUSTAFA KALAYCI

Kanun Teklif Detayı : 12 Ekim 2012

EREĞLİ İL OSUN KANUN TEKLİFİ12 Ekim 2012Belge Sahibi :
 
MUSTAFA KALAYCIKONYA Milletvekili
Detay İçin Tıklayın

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Ereğli Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
            Gereğini saygılarımla arz ederim.
 
                                                                                     Mustafa KALAYCI
                                                                                     Konya Milletvekili 

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 126. maddesinde “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.” Hükmü bulunmaktadır. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1. ve 2. maddelerinde de mülki idare bölümlerinin kuruluşlarına dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Ereğli, tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeken yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Tarihi ve turistik zenginliği ile dünyaca ünlü olan Kapadokya sınırları Ereğli’den başlamaktadır. Milattan önce Hititler döneminden daha önce kurulan ilçe, tarihteki önemli yerleşim birimlerinden birisi olma özelliğine sahiptir.

İç Anadolu Bölgesi’nin Güneydoğu’sunda,Toros Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Ereğli,Türkiye’nin en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Ereğli’nin toplam nüfusu son olarak yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde 134.438 olarak belirlenmiştir. Nüfusunun 94.542  si şehir merkezinde yaşarken,39.896’sı ise köylerde ve beldelerde yaşamaktadır. Ereğli’nin sosyal ve ekonomik olarak hitap ettiği nüfus 200.000’in üzerindedir. Çevresinde bulunan Karapınar, Halkapınar ,Emirgazi, Ulukışla ve Ayrancı ilçelerinin Ereğli ile sosyal ve ekonomik yönden oldukça yakın bir ilişkisi vardır.

Ereğli şehir merkezi nüfusu (94.542) itibariyle ülkemizdeki 27 il merkezinden daha büyüktür. Yaklaşık 20 yıl önce, Ereğli’nin daha büyük olduğu il sayısı kırka yakın iken, bu sayının azaldığı görülmektedir. Bunda da hızlı kentleşmenin büyük etkisi olduğu muhakkaktır. Yirmi yedi ilden daha büyük olan Ereğli’nin, bağlı olduğu Konya’ya150 kmuzaklıkta olduğu ve diğer etkenler düşünüldüğünde, il olmasının kamu hizmetlerinin verimliliği açısından son derece faydalı olacağı ortadadır. 

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi ile Gülek Boğazı’na giden yollar üzerinde bulunan Ereğli, ulaşım olarak çevre ile bağlantıları açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Tarihte de İstanbul-Bağdat transit yolu üzerinde önemli bir durak yeri olması bu özelliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Ereğli, Adana ve Konya Havaalanlarına, Mersin Limanı’na 1,5-2 saat uzaklıkta bulunmaktadır. Ereğli’de Devlet Demir Yolları’nın da önemli istasyonlarından birisi bulunmaktadır. Bir yerleşim biriminin ulaşım açısından rahat olması, o bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkısı büyüktür.

Ereğli; okuma –yazma ve okullaşma oranı gibi eğitim göstergeleri açısından Türkiye ortalamasının üstündedir. Ereğli’de okuma yazma oranı % 98’i aşmıştır

Ereğli ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir yapıya sahip olup, nüfusunun % 52 sinden fazlası tarımla uğraşmaktadır. Ereğli’de bitkisel üretim; başta tarla tarımı olmak üzere baklagiller, sanayi bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve yem bitkileridir. Ereğli’de önemli bir yere sahip olan kiraz üretiminden ihracat yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Ereğli’de sanayi denince 1937 yılında kurulan ve 1997 tarihinde özelleştiren Sümerbank Tekstil Fabrikası  ve 1989 yılında faaliyete geçen Şeker fabrikası akla gelmekteydi. Ancak 1990’lı yıllarından itibaren organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması ile birlikte süt işletmelerinin sayısının artmasıyla Ereğli hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir.

Ekli listelerde gösterilen ilçe, belde ve köyler Ereğli etrafında coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bütünlük arzetmektedir. Tüm bu gerekçelerle Konya iline bağlı Ereğli ilçesinin, Ereğli ili adıyla yeni bir il olarak kurulması öngörülmektedir. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan Aziziye ve Hotamış Belediyelerinin de İlçe yapılması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan İl olmasında büyük yararlar bulunan Ereğli ilçesinin İl yapılması öngörülmekte ve bu İl’e bağlanacak ilçe ve köyler ekli (1) sayılı listede gösterilmektedir.

Madde 2- Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan Aziziye Belediyesinin Ereğli iline bağlı İlçe yapılması öngörülmekte ve bu ilçeye bağlanacak köyler ekli (2) sayılı listede gösterilmektedir.

Madde 3- Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan Hotamış Belediyesinin Konya iline bağlı İlçe yapılması öngörülmekte ve bu ilçeye bağlanacak köyler ekli (3) sayılı listede gösterilmektedir.

Geçici Madde 1- Merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata 60 gün içinde atamaların tamamlanması ve bu süre içinde çıkabilecek ihtilafların halihazır bağlılık durumuna göre sonuçlandırılacağı öngörülmektedir.

Geçici Madde 2- Yeni kurulan İl’de İl Genel Meclisinin oluşumu düzenlenmektedir.

Geçici Madde 3- Yeni kurulan İl’in sınırları içindeki İl Özel İdaresi personelinin özlük hakları ile alacak ve borçları düzenlenmektedir.

Madde 4- Yürürlük maddesidir.

Madde 5- Yürütme maddesidir.

 

Ereğli Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
    
         Madde 1 - Ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak ve Konya İline bağlı Ereğli İlçe Merkezi merkez olmak suretiyle Ereğli adıyla bir il kurulmuştur.
        
         Madde 2 - Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Aziziye Belediyesi olmak üzere Ereğli ilinde Aziziye adıyla, 
         
         Madde 3 - Ekli (3) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi Hotamış Belediyesi olmak üzere Konya ilinde Hotamış adıyla,

İki ilçe kurulmuştur.

 
Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.
Bu süre içinde yeni kurulan il ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.
 
Geçici Madde 2 - Bu Kanunla kurulan İlin İl Genel Meclisi, merkez ilçe ile bu İl`e bağlanan ilçelerin halihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül eder. İl Genel Meclisi, Valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.
Ereğli ilinin Aziziye ve Konya ilinin Hotamış ilçelerinin İl Genel Meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimiyle birlikte yapılır.
 
Geçici Madde 3 - Bu Kanunla kurulan İl`e bağlanan ilçelerdeki İl Özel İdaresinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.
Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan İlin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.
Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.
Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.
Bu Kanunla kurulan İlin Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İl`e bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanmasına devam olunur.
 
Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(EK: 1)

 

EREĞLİ   İLİNE BAĞLANAN BİRİMLER

 

 

 

 

 

 

 

  MERKEZ İLÇE

 

 

 

 

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

3

Belkaya

 

"

 

"

5

Acıpınar

 

"

 

"

6

Adabağ

 

"

 

"

7

Alhan

 

"

 

"

8

Akhüyük

 

"

 

"

9

Aşıklar

 

"

 

"

10

Bahçeli

 

"

 

"

11

Belceağaç

 

"

 

"

12

Beyköy

 

"

 

"

13

Beyören

 

"

 

"

14

Burhaniya

 

"

 

"

15

Büyükdede

 

"

 

"

16

Çiller

 

"

 

"

17

Çimencik

 

"

 

"

18

Gaybi

 

"

 

"

19

Göktöme

 

"

 

"

20

Gökçeyazı

 

"

 

"

21

Hacımemiş

 

"

 

"

22

Kamışlıkuyu

 

"

 

"

23

Kargacı

 

"

 

"

24

Karaburun

 

"

 

"

25

Kuskuncuk

 

"

 

"

26

Kuzukuyusu

 

"

 

"

27

Kızılgedik

 

"

 

"

28

Melicek

 

"

 

"

29

Orhaniye

 

"

 

"

30

Özgürler

 

"

 

"

31

Pınarözü

 

"

 

"

32

Sarıca

 

"

 

"

33

Sarıtopallı

 

"

 

"

34

Sazgeçit

 

"

 

"

35

Selivili

 

"

 

"

36

Taşağıl

 

"

 

"

37

Tatlıkuyu

 

"

 

"

38

Taşbudak

 

"

 

"

39

Türkmen

 

"

 

"

40

Ulumeşe

 

"

 

"

41

Yazlık  

 

"

 

"

42

Yıldızlı

 

"

 

"

43

Yellice

 

"

 

"

44

Kutören

 

"

 

"

 

AYRANCI   İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

2

Kayaönü

 

"

 

"

3

Büyükkoraş

 

"

 

"

4

Küçükkoraş

 

"

 

"

5

Pınarkaya

 

"

 

"

6

Kavaközü

 

"

 

"

7

Akpınar

 

"

 

"

8

Çat   Köyü

 

"

 

"

9

Melikli

 

"

 

"

10

Berendi

 

"

 

"

11

Kıraman

 

"

 

"

12

Üçharman

 

"

 

"

13

Buğdaylı

 

"

 

"

14

Yarıkkuyu

 

"

 

"

15

Dokuzyol

 

"

 

"

16

Hüyükburun

 

"

 

"

17

Sarayköy

 

"

 

"

18

Ağızboğaz

 

"

 

"

19

Böğeçik

 

"

 

"

20

Anbar

 

"

 

"

21

Kavuklar

 

"

 

"

22

Karaağaç

 

"

 

"

23

Kaleköy

 

"

 

"

 

 

 

 

 

 

HALKAPINAR   İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

2

Aydınkent

 

"

 

"

3

Büyükdoğan

 

"

 

"

4

Çakıllar

 

"

 

"

5

Dedeli

 

"

 

"

6

Delimahmutlu

 

"

 

"

7

Eskihisar

 

"

 

"

8

Karayusuflu

 

"

 

"

9

Kayasaray

 

"

 

"

10

Körlü

 

"

 

"

11

Küsere

 

"

 

"

12

Osmanköseli

 

"

 

"

13

Seydifakılı

 

"

 

"

14

Yassıkaya

 

"

 

"

15

Yayıklı

 

"

 

"

16

Yeşilyurt

 

"

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAPINAR   İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

2

Kayalı

 

"

 

"

3

Yeşilyurt

 

"

 

"

4

Akören

 

"

 

"

5

Karakışla

 

"

 

"

6

Kazanhüyüğü

 

"

 

"

7

Kesmez

 

"

 

"

8

Oymalı

 

"

 

"

9

Yağmapınar

 

"

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMİRGAZİ   İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

2

Demirci

 

"

 

"

3

Işıklar

 

"

 

"

4

Besci

 

"

 

"

5

Gölören

 

"

 

"

6

İkizli  

 

"

 

"

7

Karaören

 

 

 

 

8

Öbektaş

 

"

 

"

9

Meşeli

 

"

 

"

10

Yamaçköy

 

"

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK:   2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZİZİYE  İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

2

Acıkuyu

 

"

 

"

3

Aşağıgöndelen

 

"

 

"

5

Yukarıgöndelen

 

"

 

"

6

Yeniköy

 

"

 

"

7

Çayhan

 

"

 

"

8

Çakmak

 

"

 

"

9

Bulgurluk

 

"

 

"

10

Zengen

 

"

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK:   3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTAMIŞ   İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

Sıra No

Birim   adı

 

İlçesi

 

Bucağı

1

Şehir   Merkezi

 

Merkez

 

Merkez

2

Akçayazı

 

"

 

"

3

İslik

 

"

 

"

4

Ortaoba

 

"

 

"

5

Kayacık

 

"

 

"

6

Küçükaşlama

 

"

 

"

7

Hasanoba

 

"

 

"

8

Çiğil

 

"

 

"

9

Yenikuyu

 

"

 

"

10

Sazlıpınar

 

"

 

"

11

Büyükaşlama

 

"

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA KALAYCI Tarafından Sunulan Kanun Tasarıları

Engelli aylıklarının ve 65 yaş aylığının iyileştirilmesi ve aylıkları kesilen engellilerin ve yaşlıların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırlanan “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda D03 Aralık 2015Detay İçin Tıklayınız
Kamuda engelli kontenjanının artırılması ve 2016 yılında en az 20.000 engellinin bu kontenjanlara atanmasını öngören “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 03 Aralık 2015Detay İçin Tıklayınız
Doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olanların malul sayılmamasına yönelik uygulamadaki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi03 Aralık 2015Detay İçin Tıklayınız
4/C’li personelin kadroya alınmasını içeren “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi30 Kasım 2015Detay İçin Tıklayınız
Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi30 Kasım 2015Detay İçin Tıklayınız
Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 2016 yılında, 40.000’i Şubat ayı içinde olmak üzere 120.000 öğretmen atamasını öngören “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli23 Kasım 2015Detay İçin Tıklayınız
Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi ve tazminat oranlarının yükseltilmesi amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”23 Kasım 2015Detay İçin Tıklayınız
Çiftçilerin tarımsal üretimde kullandığı mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, yem ve elektriğe KDV istisnası getirilmesi amacıyla hazırlanan “Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 Tarımsal üretimde kullanılan mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, yem ve elektrikten KDV alınmaması amaçlanmaktadır.

29 Eylül 2015Detay İçin Tıklayınız
Çiftçilerin tarımsal üretimde kullandığı mazottan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması amacıyla hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 Tarımsal üretimde kullanılan motorinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması amaçlanmaktadır.

29 Eylül 2015Detay İçin Tıklayınız
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 Nisan 2015-Ağustos 2015 döneminde yaşanan don, dolu, sel veya taşkın afetleri nedeniyle tarlaları, bahçeleri, tarımsal ürünleri zarar gören çiftçilerin kayıplarının, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden karşılanması ama28 Eylül 2015Detay İçin Tıklayınız

İşsiz ve geliri olmayan gençlerimizden, genel sağlık sigortası primi alınmaması ve prim borçlarının silinmesi amacıyla hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi15 Eylül 2015Detay İçin Tıklayınız
Doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olanlara da aynı şartlarda maluliyet aylığı bağlanması suretiyle engellilerin malul sayılmasına yönelik uygulamadaki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kan01 Nisan 2015Detay İçin Tıklayınız
20 yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılabilmesi ve bu araçların vergi ve trafik cezası borçlarının silinmesi.31 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
İŞSİZ VE GELİRİ OLMAYAN GENÇLER GSS PRİMİ ÖDEMESİN30 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
Elektrik abonelerinden kayıp/kaçak bedeli, enerji fonu ve TRT payı alınmamasını öngören “Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi 02 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Aylıkları kesilen ve kesilecek olan on binlerce engellinin ve yaşlının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve mevcut aylıklarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 12 Ocak 2015Detay İçin Tıklayınız
7/1/2015 tarihinden önce emekli olanlara, 30 yılın üzerindeki hizmetleri için emekli ikramiyesi verilmesi 08 Ocak 2015Detay İçin Tıklayınız
Ermenek'teki maden faciası nedeniyle mağdur duruma düşen maden işçileri ile esnaf ve sanatkarlara bazı imkanlar verilmesi

MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın; Ermenek'teki maden faciası nedeniyle mağdur duruma düşen maden işçileri ile esnaf ve sanatkarlara bazı imkanlar verilmesi amacıyla hazırlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanu04 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız

ERMENEK MADEN FACİASI YAKINLARI

MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın; "Ermenek'te yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bazı haklar verilmesi "amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi.

25 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
MEMURLUĞA GİRMEDEN ÖNCEKİ HİZMETLERİN MEMURİYETTE DEĞERLENDİRİLMESİ-KANUN TEKLİFİ

Bu Kanun Teklifi ile  genel idare hizmetleri sınıfına giren memurların, daha önce serbest meslekte veya kamu kurum ve kuruluşlarında veya taşeron veya özel şirket çalışanı olarak geçmiş hizmetlerinin ve mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışıla22 Ekim 2014Detay İçin Tıklayınız

Emekli dul ve yetimlerin aylıklarının iyileştirilmesi ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve dengesizliklerin giderilmesi için iyileştirme zammı ödenmesini öngören "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Bu Kanun Teklifi ile tüm kamu görevlilerine 2014 yılı maaş zammının çok üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle uğradıkları kaybın telafisi maaşlar arasındaki eşitsizlik ve dengesizliklerin giderilmesi için tazminat ödenmesi öngörülmektedir.

&nbs20 Ekim 2014Detay İçin Tıklayınız

Kamu görevlilerine verilen 2014 yılı maaş zammının çok üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle uğradıkları kaybın telafisi ve maaşlar arasındaki eşitsizlik ve dengesizliklerin giderilmesi için iyileştirme tazminatı ödenmesi amacıyla hazırlanan "375 sayılı K

Bu Kanun Teklifi ile emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve dengesizliklerin giderilmesi amacıyla emekli, dul ve yetimlere Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarda aylık iyileştirme zammı ödenmesi öngörülmektedir.20 Ekim 2014Detay İçin Tıklayınız

Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Bu Kanun Teklifi ile ülkemizde bilimsel faaliyetlerin artırılması, akademisyenliğin ve araştırmacılığın cazip bir meslek haline getirilmesi amacıyla

-          Profesör, Doçent, Yard16 Ekim 2014Detay İçin Tıklayınız

DİSİPLİN AFFI22 Eylül 2014Detay İçin Tıklayınız
MEMUR DERECELERİ22 Eylül 2014Detay İçin Tıklayınız
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi16 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
Çiftçilerin Kredi, Elektrik ve Arazi Borçlarının Faizsiz Bir Yıl Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi16 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARINA YETERLİK SINAVI İÇİN İKİNCİ BİR HAK VERİLSİN 02 Mayıs 2014Detay İçin Tıklayınız
Gemi Sürvey Uzmanlarının özlük hakları yönünden statüsünün belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi 02 Mayıs 2014Detay İçin Tıklayınız
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARINA YETERLİK SINAVI İÇİN İKİNCİ BİR HAK VERİLSİN02 Mayıs 2014Detay İçin Tıklayınız
VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARINA YETERLİK SINAVI İÇİN İKİNCİ BİR HAK VERİLMESİ30 Nisan 2014Detay İçin Tıklayınız
GEMİ SÜRVEY UZMANLARININ ÖZLÜK HAKLARI YÖNÜNDEN STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ 30 Nisan 2014Detay İçin Tıklayınız
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi25 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
Esnaf ve çiftçinin, kayıt ve tescili yapılmadığından hizmetine sayılmayan geçmiş sigortalılık sürelerini borçlanılabilmesi amacıyla hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 19 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
SİGORTALILIK ÖNCESİ DOĞUM BORÇLANMASI18 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASI17 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
Zirai amaçlı açılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi kurma zorunluluğunun kaldırılması için hazırlanan “Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”12 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTE KURULMASI18 Haziran 2013Detay İçin Tıklayınız
Kamuda çalışan avukatlar ile değişik unvanlar altında çalışan hukukçuların özlük haklarının iyileştirilmesi

Kamuda çalışan avukatlar ile değişik unvanlar altında çalışan hukukçuların özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi&rdq17 Haziran 2013Detay İçin Tıklayınız

MALİ MÜŞAVİRLİK KANUN TEKLİFİ

“3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi” ve gerekçeleri ekte sunulmuştur.

22 Şubat 2013Detay İçin Tıklayınız
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Gaziler ve şehit ailelerinin aylık ve diğer haklarındaki adaletsiz ve ayrımcı uygulamaların giderilmesi ve karşı karşıya bulundukları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gaziler ve şehit ailelerinin aylık ve diğer haklarındaki adaletsiz ve ayrımcı uygulamaların giderilmesi ve karşı karşıya bulundukları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanı21 Şubat 2013Detay İçin Tıklayınız

ELEKTRİK BEDELİNDEN TRT PAYI ALINMAMASI

Elektrik bedelinden TRT payı alınmamasını öngören “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ederim16 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız

YERALTI SULARINA KOTA UYGULANMASI

Yer altı kuyularına ölçüm sistemi kurulması ve çiftçiye su kotası uygulamasının ertelenmesini içeren “Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur

16 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız
tüketicilerden elektrik kayıp-kaçak bedeli ile sayaç okuma bedelinin alınmama

Hiçbir yasal yükümlülüğü bulunmayan tüketicilerden elektrik kayıp-kaçak bedeli ile sayaç okuma bedelinin alınmamasını öngören “Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ek16 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız

ELEKTRİK BEDENİNDEN FON ALINMAMASI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

  Elektrik bedelinden Fon Payı alınmamasını öngören “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur16 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız

İNTİBAK-KANUN TEKLİFİ Emekli aylığı hesabında GSYH gelişme hızının tamamının dikkate alınması amacıyla hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur07 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız
KOP EYLEM PLANI

“KOP EYLEM PLANI” İÇİN VERİLEN SÖZLER HALA TUTULMADI

KOP projesiyle GAP projesinin temel bazı özelliklerini komisyonun bilgilerine sunmak istiyorum. Yüzölçümü, GAP 75.193 kilometrekare, KOP 65.013 kilometre kare; ta19 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

“20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 14/11/201214 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
TABİİ AFETLER14 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
AKŞEHİR İL OLSUN KANUN TEKLİFİ12 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız
EREĞLİ İL OSUN KANUN TEKLİFİ12 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız
OSMANLI ADIYLA YENİ İLÇE KURULMASI11 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız
4-B VE 4-C KANUN TEKLİFİ14 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
TSK PERSONEL KANUNU18 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
ASKERLİK KANUNU17 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİ SANDIĞI KANUNU17 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
TSK-GÜVENLİK TAZMİNATI17 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
U.JANDARMA-U.ERBAŞ KANUNU17 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
MUHTAR ÖDENEKLERİ26 Nisan 2012Detay İçin Tıklayınız
KAMU İŞÇİLERİNİN NAKLEN ATANABİLMELERİ11 Nisan 2012Detay İçin Tıklayınız
EMNİYET TEŞKİLATI ÖZLÜK HAKLARI14 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
Bağ-Kur'lu Kadın Sigortalıların Doğum Borçlanma Hakkından Yararlanması08 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve çalışanların vergi yükünün hafifletilmesi

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve çalışanların vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi

15 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi02 Aralık 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi29 Kasım 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
31/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi29 Kasım 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
Esnaf ve Çalışanların Vergi Yükünün Hafifletilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi22 Nisan 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
Esnafın Halk Bankasına ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine; Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi22 Nisan 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
Sigorta Primi Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun Teklifi22 Nisan 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi18 Mart 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli Statüde Çalıştırılan Öğretmenlerin Memur Kadrolarına Atanması Hakkında Kanun Teklifi17 Mart 2010Son Durum : KANUNLAŞTIDetay İçin Tıklayınız
Konya İli Merkezinde Osmanlı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi23 Şubat 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12 Ocak 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi12 Ocak 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi07 Ocak 2010Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
Akşehir Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi22 Ocak 2009Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
Ereğli Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi09 Ocak 2009Son Durum : KOMİSYONDADetay İçin Tıklayınız
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi30 Temmuz 2008Son Durum : KANUNLAŞTIDetay İçin Tıklayınız