Kadın Kolları Genel Başkanlığı
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

Kadın Kolları Genel Başkanlığı

kadın kolları genel başkanlığı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları, Türk Milleti'nin tarihin her döneminde kadına verdiği önem ve ona atfettiği statüye uygun olarak, kadınlarımızın başta eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olmak üzere her bakımdan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile demokratik ve laik yapısını, her türlü yıkıcı ve bölücü akıma karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak, Partinin tüzük ve programında yer alan amaç ve ilkeler ile görüş ve politikaların Türk Kadını tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, başta kadınlara yönelik olanlar olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesi için gereken çalışmalarda bulunmak, Türk kadınının siyasete daha aktif katılımını ve Ülke nüfusundaki oranına uygun olarak parlamentoda temsilini sağlamak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesiller yetiştirilmesinin ancak sağlıklı bir aile yapısı içerisinde mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, yüzyıllardır övünç kaynağımız olan Türk Aile Yapısı'nın bozulup yozlaşmasını önleyecek çalışmalar yapmak, sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve muhtaç durumda bulunan kadınlarımıza güvenli barınma imkânları sağlamak ve hayatlarını idame ettirebilecekleri devamlı bir iş ve gelire kavuşmalarını temin etmek, çalışan kadınların, iş hayatında başarılı ve ev hayatında mutlu olmalarına engel teşkil edilebilecek ortak meselelerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak için ve bunların yanı sıra, Türk Kadınının; Türk Milleti'ne mensubiyetten gurur duyan ve O'na derin bir sevgi ve saygı ile bağlı bulunan, Demokrasiyi bütün kurum ve kuralları ile yerleştirmeyi hedef edinen, Hukukun ve millet iradesinin üstünlüğüne inanan, Adalet ve hakkaniyeti dayanan bir sosyal düzen öngören, Herkesin kanun önünde eşitliğini savunan, Din ve vicdan hürriyetinin kutsallığına inanan, Gelenek ve göreneklerine bağlı ve bu değerleri geliştirmeyi görev bilen, bir anlayışa sahip olarak, toplumda hak ettiği statüye uygun bir konuma yükselmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları; bu amaçlara ulaşmak için Parti Tüzük ve programında yer alan ilkeler ile Milliyetçi-Ülkücü tanımında ifadesini bulan, tutum ve davranışlarda bulunmak hedefine yürümek azim ve kararındadır.

Partimiz çatısı altında Ülkücü Türk Kadınları;

  • Parti'nin amaç ve ilkelerinin kadınlara anlatılması ve benimsetilmesine yönelik çalışmalar yapmak, başta kadınlara ilişkin hususlarda olmak üzere, Ülke gündemini oluşturan temel konulara ilişkin olarak, konferans, açık oturum, seminer gibi toplantılar düzenlemek,
  • Kadınların ülke ve dünya meseleleri ile daha yakından ilgilenmelerini sağlamak ve ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek etkinliklerle partinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Partili kadınlar ile diğer partililer arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini tesis etmek; karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek amacıyla geziler, eğlence geceleri ve şölenler tertip etmek,
  • Parti'nin temel teşkilat birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere yardımcı olmak,
  • Üyelere, İnternetin sağladığı imkânlardan faydalanmalarını sağlayacak gerekli donanıma sahip salonlar tahsis etmek,
  • Üyelerin boş zamanlarını yararlı aktivitelerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro, müzik, resim, şiir, spor, folklor ve benzeri etkinliklerine yönelik gruplar oluşturmak,
  • Muhtelif konularda araştırmalar yapmak, broşür, bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak,
  • Seçimlerde Parti adaylarının kazanması için temel teşkilat birimi ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışmak,
  • Bağlı oldukları birimler tarafından kendilerine verilecek diğer görevleri yerine getirmek gibi çalışmaları mutlak bir bilinç ve vatan ve millet sevdasıyla tam bir samimiyet ve fedakârlıkla yürütür.